УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ПОРТАЛА ZAJENATA.BG

вход през zajenata.bg
Начало
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ПОРТАЛА ZAJENATA.BG

Тези общи условия за ползване уреждат начина и реда за използване на предоставените на потребителите на Интернет портала zajenata.bg информационни ресурси и урежда отношенията между „Топ Медиа Груп” ООД и потребителите на портала.

 

I. Общи разпоредби

 

Дефиниции

 

 За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Условия за ползване, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

 

1. zajenata.bg (www.zajenata.bg) e виртуален информационен портал в Интернет, който осигурява достъп на потребителите до ресурси, разположени на сървъра на “Топ Медия Груп” ЕООД или на други сървъри извън контрола на последния.

 

2. “Топ Медия Груп” ООД (за краткост е наричан “Собственик на портала” или само “Собственик”) е търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него Интернет портал zajenata.bg, информационни услуги.

 

3. “Услуги” са предоставяните на потребителите на портала zajenata.bg информационни ресурси, а също и възможността да изразяват мнения.

 

4. “Потребител” e всяко физическо лице, което чрез портала ползва предоставяни от Собственика услуги.

 

5. “Материал” е всяка база данни, достъпна чрез портала zajenata.bg, както и всяка история или друго произведение на литературата или публицистиката, в което е вложено творчество и което е годен обект на авторско право.

 

Обвързване с Общите условия

 

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “Топ Медия Груп” ООД и всяко лице, което посещава Страница на портала zajenata.bg, във връзка с ползването на информацията и услугите на портала. С преминаването през която и да е хипер-връзка на Страниците, Потребителят гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

 

2. Същото изявление потребителят извършва и когато направи отметка в полето “Съгласен съм с Общите условия за ползване на ресурсите на портала zajenata.bg”.

 

Действие на Общите условия

 

1. Общите условия имат действие за Собственика на портала и потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на услугите от потребителя чрез напускане на уебсайта на zajenata.bg.

 

2. Потребителят сключва нов договор със Собственика при всяко ново влизане в портала. Общите условия на договора са разположени на видно място на уебсайта на zajenata.bg и имат действие към момента на сключването му.

 

Промени в Общите условия

 

1. В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на портала публикува на видно място в началната страница на zajenata.bg съобщение за направените промени в Общите условия и текста на измененията, като по този начин потребителят се счита за надлежно уведомен.

 

Предмет на договора

 

Потребителят на портала се задължава да ползва услугите и информацията, предложени чрез Страница на zajenata.bg, при стриктно спазване на изискванията посочените по-долу в настоящите Общи условия. Собственикът на портала предоставя тези услуги безвъзмездно.

 

II. Услуги, предоставяни от Собственика на портала

 

Собственикът предоставя следните информационни услуги:

 

1. Каталог с подредени по теми хипер-връзки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, съвети и други материали;

 

2. Хипер-връзки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;

 

3. Хипер-връзки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

 

4. Други.

 

Оборудване и достъп до Интернет

 

Потребителят си осигурява сам компютърно оборудване и достъп до Интернет, за ползването на предоставяните услуги.

 

III. Права и задължения на страните

 

Права и задължения на Потребителя

 

1. Потребителят има право безплатно да ползва услугите, предоставяни от Собственика на портала.

 

2. Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.

 

3. При ползване на предоставяните услуги и информация, Потребителя няма право да публикува коментари, истории или други материали, които:

 

3.1.  противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 

3.2. съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

 

3.3. съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;

 

3.4. имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

 

3.5. нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;

 

3.6. представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

 

3.7. са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

 

3.8. нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

 

4. В случай, че са налице неправомерни действия на изискванията, Собственика има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

 

5. Потребителят на портала се задължава при ползване на предоставяните от Собственика услуги:

 

5.1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 

5.2. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;

 

5.3. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

 

5.4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

 

5.5. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

 

6. При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на портала има право по своя преценка да прекрати предоставянето на услугите на Потребителя нарушител.

 

Права и задължения на Собственика

 

1. Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани на страниците на портала.

 

2. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на Собственика, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията, включително и на други оператори.

 

3. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи по реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

 

4. Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията, по отношение на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

 

5. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

 

Ограничаване на отговорността

 

1. Собственикът на портала не носи отговорност в случай, че :

 

1.1. при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната,потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;

 

1.2. предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

 

2. Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта zajenata.bg, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

 

3. С приемане на настоящите Общи условия потребителят на портала декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

 

4. Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

 

5. Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 

6. Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на портала..

 

Интелектуална собственост

 

1. Всички елементи на съдържанието на порталния сайт zajenata.bg, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на портала. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

 

2. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

 

3. Доколкото услугите, предоставяни от Собственика, са предназначени изключително за лично ползуване, потребителят на портала няма право да разпространява по какъвто и да било начин информация от уебсайта Zajenata.bg, нито да копира или отпечатва от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

 

4. В случай, че елементи или публикации от портала бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права интелектуална собственост на Собственика.

 

Право на изключително ползване

 

1. При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на уебсайта zajenata.bg потребителят, като се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление, отстъпва безвъзмездно на Собственика правото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал.

 

2. Правото по предходната алинея включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на Собственика да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (чл.19 от закона) и правото му да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

 

3. Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години.

 

4. Върху съответния материал потребителят по ал.1 на този член си запазва единствено правата по чл.15, ал.1, т.2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на Собственика на портала.

 

Лични данни

 

1. Собственикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при предоставяне на услугите – предмет на тези Общи условия. Собственикът може да използва информацията за потребителите на портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

 

2. Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното на адреса, посочен по-горе в Общите условия.

 

Цели, за които може да се използва информацията

 

1. Личните данни, които потребителят е предоставил при ползването на услугите, могат да бъдат използвани от Собственика за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: [email protected].

 

2. Собственикът събира и използва информацията, описана в предходния член, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на потребителите, да предложи информация, услуги и реклами, които биха заинтригували потребителите.

 

3. Собственикът на портала има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

 

4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Собственика. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

Разкриване на информацията

 

1. Собственикът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите на портала или за ползването на услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

 

1.1. е получил изричното съгласие на потребителя;

 

1.2. информацията се предоставя на служители на Собственика или на дружества, в които Собственикът притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено;

 

1.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

1.4. Собственикът по закон е длъжен да предостави информацията.

 

Влизане в сила

 

Настоящите Общи условия са в сила от 01.05.2011 г.

 

© 2011 Топ Медиа Груп ООД.

 

Настоящите Общи условия не могат да се ползуват, възпроизвеждат, променят и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на носителя на авторското право върху тях Топ Медиа Груп.

галерии
Прически Маникюр Рокли Грим Обувки Бижута Аксесоари Чанти Звезди
още
Модни тенденции За дома Дизайн Екзотични Пътешествия Татуировки
Design & Development: TaraSoft